1. Fungsi Janji Temu ini boleh digunakan oleh kesemua pengguna aplikasi MySejahtera yang berumur 18 tahun dan ke atas termasuk tanggunganmerekayang ingin mendapatkan perkhidmatan kesihatan.